நீங்கள் பிறரிடம் இருந்து

நீங்கள் பிறரிடம் இருந்து
தனித்திருக்க விரும்பினால்…
நேர்மையாகவும்
உண்மையாகவும்
இருந்தால் போதுமானது..!
தானாகவே
ஒதுக்கி வைக்கப்படுவீர்கள்.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »