நீ எனக்குள் வந்தபின்

நீ எனக்குள் வந்தபின்

ஒவ்வொரு நாள் பொழுதும்
எனக்கான

பரிசுகளை தந்து போக
வருகின்றது

எதையும் நான் மறுப்பதில்லை

மறுப்பதற்கும் வாய்ப்பில்லை

உன்னை ஒருநாள் கொடுத்தது
எனக்கு

அன்றிலிருந்து நாள் பொழுதை
மறந்தேன்

ஆனாலும் நாள் பொழுது
என்னை

கவனிக்கத் தவறவில்லை
திடிரென

ஒருநாள் பொழுது நீ காணாது
போனாய்

அந்த நாள் பொழுது என்னைப்
பார்த்து

சிரிக்க ஆரம்பித்தது இன்னும்
கூட

நான்தான் நாள் பொழுதை
மறந்து நாளாகிறதே

நீ எனக்குள் வந்தபின்..,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Copyright © 2019 - Techtheme.com All rights reserved.